Browse Items (28 total)

  • Tags: คณะวิศวกรรมศาสตร์

P2264 2531.jpg
P2264-2267/2531 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
P2268/2531 - เยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ให้การต้อนรับ
P2269-2270/2531 - เยี่ยม คณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.พิสิฏฐ์ สันฑ์พิทักษ์
P2271-2278/2531 - นายทวิช…

P2204 2531.jpg
P2204-2205/2531 - คณะทันตแพทยศาสตร์
P2206-2207/2531 - คณะพยาบาลศาสตร์
P2208-2209/2531 - คณะแพทยศาสตร์
P2210-2211/2531 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P2212/2531 - คณะวิศวกรรมศาสตร์
P2213/2531 - สำนักงานอธิการบดี
P2214-2217/2531 -…

มข.078.JPG
บัตรประจำตัวนักศึกษา
นายขจร มณีรัตนโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เลขประจำตัว 55
**บัตรประจำตัวนักศึกษา รูปขาว-ดำ เคลือบพลาสติกใส

P661-663 ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ
P664-679 รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ…

dean8_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2549
เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14…

d2541-6.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ …

d2542-16.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม …

d2540-13.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.10 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง…

d2522-12.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2522 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการดำเนินการและโทษของผู้ฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

c2523_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2521_3.pdf
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2521
2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
2.3 …

c2521_1.pdf
1. การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2520

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับสมัครนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 การเปลี่ยนชื่อตัวของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2..3 …

c2518-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2518
เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2518 และการอนุมัติปริญญาตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนมาก ที่ สร.มท. 0501/ว. 622
ลงวันที่ 28 เมษายน 2518

วาระที่ …

c2517-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี
2.2 ศ.ชลิต เวชชาชีวะ ผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี

c2517-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
เข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ.2517
2.2…

c2517-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการวัดผล
การศึกษา พ.ศ. 2516
2.2 ขอลดโทษให้แก่นักศึกษาที่เดินขบวนคัดค้าน

c2516-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวน
คัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

c2514-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 รายงานการไปดูงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2512_5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 สภามหาวิทยาลัย Manitoba ประเทศแคนาดา
ให้ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

c2513-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2513
3.2…

c2512_3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2515-1.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 แต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศูนย์การแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2511_01.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2510
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
2.2 แก้ไขปัญหาการบรรจุผู้สำเร็จปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2510
วาระที่ 3 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2