Browse Items (27 total)

  • Tags: 2517

P174 2517.jpg
P174/2517- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม …

P154 2517.jpg
P154-156/2517- ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น.…

P132 2517.jpg
P132-136/2517- พิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ พีละนิธิ และมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P103 2517.jpg
P103-106/2517- พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 โดยมีนายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

P50 2517.jpg
P50-55/2517-พิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้า
P58-73/2517-กิจกรรมรับน้อง

P32 2517.jpg
P32-49/2517- การต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น 11 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ลอดซุ้มไม้ขอนแก่น ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลังเมืองและสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ในตอนเย็นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

P29 2517.jpg
P29-31/2517- เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น นำนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าพบและสัมภาษณ์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโครงการศูนย์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ …

P23 2517.jpg
P23-24/2517- พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ณ บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เวลา 14.30 น. โดยมีนายสืบ รอดประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการที่อธิการบดีและภริยา …

P16 2517.jpg
P16-22/2517- การประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

P11 2517.jpg
P11-15/2517- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2517-2518
ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี

P6 2517.jpg
P6-10/2517- พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 7 โดย ฯพณฯ บุญชนะ อัตถากร มาบรรยายเรื่อง “ความรับผิดชอบของบัณฑิตต่อสังคม” ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P1 2517.jpg
P1-5/2517- สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองทับบกร่วมจัดแสดงโดดร่มดิ่งพสุธา รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25 มกราคม 2517

c2517-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี
2.2 ศ.ชลิต เวชชาชีวะ ผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี

c2517-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยธรรมนูญ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2517
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

c2517-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2517
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2517-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
เข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ.2517
2.2…

c2517-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นายผล พันธุ์ประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ ขอลาออก
จากกรรมการ
2.2…

c2517-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการวัดผล
การศึกษา พ.ศ. 2516
2.2 ขอลดโทษให้แก่นักศึกษาที่เดินขบวนคัดค้าน

c2517-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ม.ร.ว.จีรวัฒน์ จักรพันธุ์…

c2517-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2516
และการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญาตาม
หนังสือที่ สร.ทม.0501/ว.673
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ฯพณฯ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2