Browse Items (8 total)

  • Tags: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

P918 2522.jpg
P918-925/2522-คณาจารย์นำบัณฑิตเดินเข้าสู่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรและอ่านรายนามบัณฑิต
P926-929/2522-คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะบุคคลเผ้าฯรับเสด็จ
P930-933/2522-บัณฑิตเข้าแถวรับพระราชทานปริญญาบัตร
P934-942/2522-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

P48 2519.jpg
P48-50/2519-ระหว่างเสด็จพระราชดำเนิน
P51-54/2519-ทรงมีปฏิสันถารกับผู้รับเสด็จ
P55-63/2519-พระราชทานปริญญาบัตร
P64-69/2519-บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
P70-86/2519-ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2519

P174 2517.jpg
P174/2517- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2