Browse Items (26 total)

  • Tags: 2521

P374 2521.jpg
P374-381/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี ให้การต้อนรับ
P382-388/2521- การบรรยายพิเศษแก่คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่21
P389-401/2521- พักรับประทานอาหาร
P402-403/2521- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี รับมอบของที่ระลึก

P347 2521.jpg
P347-353/2521- งาน “จากกระทงสู่อุทกภัย” จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

P278 2521.jpg
P278-2822/2521-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม P283-286/2521-ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับถุงยังชีพจากทหาร P287-290/2521-ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับถุงยังชีพจากนักศึกษา
P291-293/2521- ผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกอบอาหาร
P294-299/2521- โคและกระบือของผู้ประสบภัยน้ำท่วม

P231 2521.jpg
P231-245/2521- อาจารย์-ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมไปส่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่สนามบินขอนแก่น

P174 2521.jpg
P174-178/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P152 2521.jpg
ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. 2521
P152-157/2521- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์-ข้าราชการใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

P102 2521.jpg
ระหว่างวันที่ 9-22 มิ.ย. 2521
P102-107/2521- มหาวิทยาลับขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.

2521_13.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคิดเห็นในการเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย ( เพิ่มเติม )
1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง
1.3 รายนามบุคคลที่ตอนรับเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.4 …

c2521_12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคิดเห็นของทบวงฯ ในการเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2521 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2521
ระเบียบวาระที่ 3 …

c2521_11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2521 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 …

c2521_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2521 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 …

c2521_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2521 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 …

c2521_8.pdf
ระเบียบการที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เหตุผลของการเชิญประชุมครั้งพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2521 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2521
ระเบียบวาระที่ 3 …

c2521_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
1.3 การประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ …

c2521_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2521
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ…

c2521_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2521
มีนาคมที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 …

c2521_3.pdf
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2521
2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
2.3 …

c2521_2.pdf
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2521

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 …

c2521_1.pdf
1. การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2520

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับสมัครนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 การเปลี่ยนชื่อตัวของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2..3 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2