รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2521 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 การพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 ร่างโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยทุนการศึกษาและเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
5.2 การกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-10-06

Files

c2521_11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed May 20, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/112.

Output Formats