การประชุมสภาปี 2521

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2521

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่1
1. การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2520

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับสมัครนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 การเปลี่ยนชื่อตัวของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2..3 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่2
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2521

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่3
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2521
2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
2.3 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2521
มีนาคมที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2521
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ…

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
1.3 การประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่8
ระเบียบการที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เหตุผลของการเชิญประชุมครั้งพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2521 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2521
ระเบียบวาระที่ 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2521 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2521 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2521 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคิดเห็นของทบวงฯ ในการเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2521 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2521
ระเบียบวาระที่ 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่13
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคิดเห็นในการเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย ( เพิ่มเติม )
1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง
1.3 รายนามบุคคลที่ตอนรับเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.4 …
View all 12 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2521