รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่8

Description

ระเบียบการที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เหตุผลของการเชิญประชุมครั้งพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2521 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจราณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 การพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 พิจารณารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกสรรอธิการบดี
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินทุนการวิจัยที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2521-09-2

Files

c2521_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2521 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/105.

Output Formats