รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2524 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาร่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2524
4.2 จังหวัดขอนแก่นขอใช้ที่ดินสร้างสนามกีฬา
4.3 พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.4 พิจารณาแต่งตั้งบุคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.5 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ
4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.7 พิจารณาอนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินรายได้
4.8 พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้
4.9 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่ารงหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.10 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี
5.2 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดี
5.3 พิจารณาอนุมัติให้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตพยาบาลเป็นการชั่วคราว
5.4 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จกาศึกษา
5.5 รับทราบการรับนักเรียนเรียนดีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2525
5.6 รับทราบการรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ตามความต้องการของคณะแพทยาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2525

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-10-31

Files

c2524_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 2, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/104.

Output Formats