รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัตินำเงินดอกผลที่ได้จากการฝากประจำของเงินโครงการต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำเข้าบัญชีของสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำ
4.2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2520
4.3 พิจารณาให้ทุนแก่นักศึกษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์
4.4 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ
4.5 พิจารณาแต่งตั้งในคณะกรรมการประจำคณะ
4.6 พิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.7 รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521-2523
4.8 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวด งบประมาณเงินรายได้
4.9 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.10 รับทราบสรุปรายรับ-รายจ่างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2523

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาอักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523
5.2 พิจารณาแต่งตั่งผู้บริหารและคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
5.3 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
5.5 พิจารณาความคืบหน้าโครงการสร้างสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น
5.6 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอลาออกจากตำแหน่ง
5.7 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2523-07-01

Files

c2523_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed October 8, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/103.

Output Formats