รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2524 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
4.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ
4.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
4.4 พิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2524
4.5 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
5.2 พิจารณาแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2524
5.3 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
5.4 รับทราบรายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินการ หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2523
5.5 พิจารณาถอดถอนการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.6 รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2524-08-29

Files

c2524_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2524 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed July 2, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/102.

Output Formats