รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาแผนพัฒนาการอุดมศึกษาระยะที่ 5 (2525-2529) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติคณะวิทยาศาสตร์
4.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.4 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.5 รับทราบการอนุมัติโอนเงินระหว่างหมวดงบประมาณเงินรายได้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคระเกษตรศาสตร์
5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2523-05-31

Files

c2523_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 29, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/101.

Output Formats