การประชุมสภาปี 2523

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2523

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้ง7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4…
View all 7 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2523