รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้ง7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้ง7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2523
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2523
4.3 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.6 รับทราบรายงานเงินทุนสำรอง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
4.7 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดี
5.2 หารือเรื่องทำประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัย
5.3 รับทราบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา
5.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2523-12-19

Files

c2523_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2523 ครั้ง7,” KKU Archives, accessed July 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/109.

Output Formats