Browse Items (11 total)

  • Tags: โรงเรียนสาธิต

2536_5.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2536
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

2536_2.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2536
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

c2522_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2522

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…

c2523_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4…

c2523_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2520_10.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2520
2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา …

c2516-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวน
คัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

c2517-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2516
และการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญาตาม
หนังสือที่ สร.ทม.0501/ว.673
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ฯพณฯ…

c2513-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2513
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2513 – 2514
2.2 เรื่องการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
โครงการ 5 ปี (พ.ศ.2514-2518)
2.3…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2