รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2522

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาโครงการสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุตรอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน
4.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาของโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
4.3 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
4.4 คณะวิทยาศาสตร์ขอแก้ไขค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ของผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไปแล้ว
4.5 รับทราบข้อกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.6 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ
4.7 รับทราบการอนุมัติโอนเงินระหว่างหมวดงบประมาณเงินรายได้กองกิจการนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
5.3 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์
5.4 ที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาศาสตร์
5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
5.6 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
5.7 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-12-21

Files

c2522_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed October 17, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/121.

Output Formats