รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2529

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ..........
4.1.2 ขออนุมัติขยายเงินยืมหมุนเวียนเพื่อทดลองจ่าย
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี (เพิ่มเติม)
5.3 เสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา (เพิ่มเติม)
5.4 ขออนุมัติขยายเงินยืมหมุนเวียนเพื่อทดลองจ่าย (เพิ่มเติม)
5.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-04-26

Files

c_2 2529.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2529 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed December 1, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/122.

Output Formats