Browse Items (11 total)

  • Tags: พระราชกฤษฎีกา

2542_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 การพ้นจากตำแหน่งคณบดีที่เกษียณอายุราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่…

2542_4.pdf
รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนรองอธิการบดีและผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์
1.2.2…

2535_8.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …

2538_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2538
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.…

c_6 2528.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2528 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c_2 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

c2523_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2521_2.pdf
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2521

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 …

c2520_10.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2520
2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา …

c2515-6.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเรียกชื่อ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2515-5.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2