รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2538
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 คน เป็นกรณีพิเศษ
3.2 โครงการจัดตั้งสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
3.3 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2539

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่....)พ.ศ.........
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2538
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนศาสตราจารย์เกียรติยศ พ.ศ.2538
4.1.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
(1) บัณฑิตวิทยาลัย
(2) สำนักวิทยบริการ
4.1.5 ขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การพิมพ์ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.6 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.7 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2538 และเสนอขออนุมัติดำเนินการในลักษณะโครงการพิเศษ
4.1.8 หลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538)
4.1.9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538)
4.1.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2538
4.1.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538)
4.1.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)
4.1.13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)
4.1.14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)
4.1.15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)
4.1.16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)
4.1.17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)

4.1.18 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538)
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการจัดสอบรวบยอดของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2538
5.3 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2538

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-04-07

Files

2538_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/157.

Output Formats