รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2530
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี
....................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2530
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2530
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบริการโสตทัศนวัสดุ พ.ศ.2530
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
4.1.2 หลักสูตรแพยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงใหม่
พ.ศ.2530)
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท พ.ศ.2530
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสารนิพนธ์ กรรมการสอบวิชาสารนิพนธ์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท พ.ศ.2530
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.25...
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530
4.1.7 ขออนุมัติตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์
4.1.8 ขออนุมัติปรับขยายงบประมาณเงินรายได้ปี 2530 ของคณะเกษตรศาสตร์
4.1.9 ขออนุมัติใช้เงินรายได้
4.1.10 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.3 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2530
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530
5.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530
5.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการจัดทำระบบทะเบียนกลางโดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
5.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5.7 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
5.8 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.9 อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2530

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-04-25

Files

c_3 2530.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/158.

Output Formats