การประชุมสภาปี 2530

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2530

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 …

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง External Relations …

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2530
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี
....................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น …

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่4
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. รายงานกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
2. …

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2530

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ …
View all 7 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2530