รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2530

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2530
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2530

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขอแก้ไขข้อความในบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากีฏวิทยา
4.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องจักรกลเกษตร
4.1.3 โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้ายและการใช้โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2530
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง พ.ศ.2530
4.1.6 ที่ตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และบริเวณขยายตัวของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง
4.1.7 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้ปี 2530

4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
(1) กองบริการการศึกษา
(2) คณะแพทยศาสตร์
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคพืชวิทยา
5.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2530
5.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลดโทษให้แก่นักศึกษาในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.2530
5.1.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
5.2.1 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2.2 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
5.2.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
5.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
5.3.2 ความก้าวหน้าของวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3.3 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งการเปลี่ยนนามสกุล

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-12-19

Files

c_7 2530.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/169.

Output Formats