รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2538
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 พิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2538
4.1.4 ขออนุมัติเลื่อนการพิจารณาการตกออกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.5 ขออนุมัติก่อสร้างอาคารที่จอดรถของคณะแพทยศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2539
4.2.4 สรุปรายงานกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดื่อนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2538
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.6 ขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักทะเบียนและประมวลผลในการดำเนินการให้นักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5.2 ขออนุมัติอนุปริญญาและปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2538-07-14

Files

2538_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2538 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/168.

Output Formats