Browse Items (170 total)

  • Tags: การแต่งตั้ง

2019-07-071562437879.pdf
กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

council2_51.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2551
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม…

council1_51.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2551
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน…

council8_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2547
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

council5_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2547
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

council2_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2547
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

c2541_9.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541…

2537_11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2537
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

c2541_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3…

2537_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2537
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

2537_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2537
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

2537_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 หนังสือวิจัย 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์และหนังสือ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2537
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.…

c2541_5.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย …

council7_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ
1.2 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย…

council6_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรียนเชิญร่วมพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี…

council4_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม…

c2541_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

c2541_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3…

council2_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย…

2537_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2537
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

council1_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550…

2537_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2537
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

c2541_2.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541

3. …

c2546_3.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ผลการตรวจสอบข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 …

c2541_1.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม …

2545_10.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดที่ 20…

2545_6.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c2546_1.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2546
วันที่ 29 มกราคม 2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายวิจารณ์ ไชยนันทน์…

c_10 2533.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2533 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4…

c_9 2533.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2533 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2