รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2537
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขออนุมัติปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แด่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด์
3.2 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและเสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.1.2 เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
4.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.1.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.1.5 ร่างสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุและสถานที่ติดตั้งตู้ เอ.ที.เอ็ม (ธนาคารกรุงไทยฯ
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย พ.ศ. 2537
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2537
4.1.9 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2537
4.1.10 โครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.11 โครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโทภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.12 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายของคณะแพทยศาสตร์
4.1.13 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
(1) คณะเทคโนโลยี
(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์
(3) คณะแพทยศาสตร์
(4) กองแผนงานสำนักงานอธิการบดี
4.1.14 ขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และขออนุมัติแก้ ชื่อ – ชื่อสกุล ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) บัณฑิตวิทยาลัย
(2) คณะเกษตรศาสตร์
(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4) คณะศึกษาศาสตร์
(5) คณะเทคโนโลยี
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าดวยการจ่ายค่าสมนาคุณพิเศษแก่คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ภาคสมทบพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537
5.2 ขออนุมัติแก้ ชื่อ- ชื่อสกุล ของผู้สำเร็จการศึกษา
5.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ลักษณะโครงการพิเศษ
5.4 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-12-16

Files

2537_11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed December 1, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/313.

Output Formats