การประชุมสภาปี 2537

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2537

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สมุดบันทึกที่ระลึกครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 ใบแทรกหนังสือพิมพ์ในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2537
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2537
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2537
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2537
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ …

ายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2537
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2537
ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2537
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 หนังสือวิจัย 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์และหนังสือ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2537
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.…

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2537
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2537
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่11
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2537
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …
View all 11 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2537