ายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

ายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2537
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2537
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สรุปผลงานการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเชิงพาณิชย์
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...
3.3 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536 )
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2537
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเข้าพักในที่พักสถานีทดลองและฝึกอบรมของคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537
4.1.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล และการจัดระบบบริหารงานในสำนักทะเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2537
4.1.6 ขอเลื่อนการพิจารณาการตกออก
4.1.7 การขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
4.1.8 ร่างวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายของแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544 )
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขอนุมัติปริญญาและอนุปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) บัณฑิตวิทยาลัย
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(3) คณะวิทยาศาสตร์
(4) คณะพยาบาลศาสตร์
(5) คณะแพทยศาสตร์
(6) คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา พ.ศ. 2537
5.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2535 )
5.4 สรุปผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2537
5.5 การประกันชีวิตนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-07-09

Files

2537_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “ายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/303.

Output Formats