รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรียนเชิญร่วมพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2550
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550
4.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล ฯ
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ เพื่อจัดซื้อลิฟท์ที่มีคำพิพากของศาลให้คืนแก่บริษัทผู้ฟ้องคดี/โจทก์
5.2 (ร่าง)ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งและรักษาราชการตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5.5 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (ผลจากการอุทธรณ์ค่าคะแนน)
6.2 การจัดทำข้อมูลสำหรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก ของ Times Higher
6.3 การสมทบกองทุนการศึกษา ฯพณฯพจน์ สารสิน
6.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.5 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 ความคืนหน้าของสถาบันความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
7.2 การเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม
7.3 การส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ไทย-ลาว
7.4 การติดตามมติของสภามหาวิทยาลัย
7.5 การจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัย
7.6 การศึกษาเชิงวิจัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
7.7 ข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.8 การจัดให้มีสวนสัตย์ภายในวิหาวิทยาลัย
7.9 การวางผังกายภาพ ของทั้งมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-08-01

Files

council6_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/304.

Output Formats