รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ
1.2 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มารับตำแหน่งใหม่
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2549
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2550
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
4.2 รายงานสถานภาพเงินกองทุน ฯพณฯ พจน์ สารสิน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2550
4.3 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทำคำร้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ...
5.3 แนวปฏิบัติในการทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันต่างประเทศ
5.4 เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550
5.5 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
5.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ ชุดปี พ.ศ.2550
5.7 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ และแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550-2553
6.2 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติฯ
6.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.4 รายงานการจัดตั้ง สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดตั้งสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.5 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างชื่อรับรางวัล ”นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2550
6.6 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.7 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนสิงหาคม 2550
6.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
7.2 วารสารขวัญมอดินแดง
7.3 การจัดงานวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
7.4 ข้อเสนอในการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
7.5 ความคืบหน้าในการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-09-05

Files

council7_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/305.

Output Formats