รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2550
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 18 กันยายน 2550
4.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
4.3 การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ร่างงบประมาณประจำปี 2551 ของสถานจัดการและการนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
5.4 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร
5.6 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การปรับงบประมาณประจำปี 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
6.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2550
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนสิงหาคม 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 พระราชบัญญัติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 การดำเนินการกับข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
7.3 วารสารวิจัย มข. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
7.4 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์และบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2550
7.5 การจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย
7.6 การรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
7.7 การติดตามเรื่องตามมติสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-10-03

Files

council8_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/306.

Output Formats