รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2537
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2535)
3.3 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินประกันสังคม พ.ศ. 2537
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
4.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.1.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
(1) คณะเกษตรศาสตร์
(2) คณะพยาบาลศาสตร์
(3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.6 ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยของคณะวิทยาการจัดการ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2538
4.2.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินรายได้ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2537
4.2.5 รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
4.2.6 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) คณะแพทยศาสตร์
5.2 วันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2537
5.3 ข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-08-06

Files

2537_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed November 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/307.

Output Formats