รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
3.2 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารปกปิด)
4.1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
4.1.3 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจำนวน 670,225 บาท เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์และใช้เพื่อปรับปรุงห้องบริการฝึกอบรม
4.1.4 ร่างงบประมาณประจำปี 2542 ( 1 มิถุนายน 2541 - 31 พฤษภาคม 2542) ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.6 เสนอขอแก้ชื่อสกุล และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาไปแล้ว
4.1.7 เสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2540
4.2.3 รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการจะรับโอน
4.2.4 การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยที่ 8
(2542 – 2544) (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-05-27

Files

c2541_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/308.

Output Formats