รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 หนังสือวิจัย 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์และหนังสือ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2537
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา พ.ศ. 2537
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม พ.ศ. 2537
3.3 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่อเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และเจ้าหน้าที่ ในการจัดการศึกษาขั้นปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Education ตามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีคีน ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2537
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาโทภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2537
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537 และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537
4.1.6 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันสมทบและสถาบันร่วม พ.ศ. 2537
4.1.7 โครงการขอขยายขอบเขต ภาระกิจ และเปลี่ยนแปลงชื่อ ภาควิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
4.1.8 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
(1) คณะวิทยาศาสตร์
(2) คณะแพทยศาสตร์
(3) คณะทันตแพทยศาสตร์
4.1.9 ขอเลื่อนการพิจารณาการตกออกของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
4.1.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2538
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-09-09

Files

2537_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/309.

Output Formats