รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2537
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.1.3 แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานอิสระภายใต้สังกัดคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 ร่างโครงการจัดตั้งสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
4.1.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ และการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการบริการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ พ.ศ. 2537
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้อำนวยการสำนักทะเบียบและประมวลผล
5.2 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) คณะเทคนิคการแพทย์
(2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.3 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศของคณะแพทยศาสตร์
5.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2537
5.5 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5.6 เรื่องหอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-10-07

Files

2537_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/310.

Output Formats