Browse Items (13 total)

  • Tags: 2537

30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2537_11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2537
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

2537_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2537
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

2537_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2537
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

2537_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 หนังสือวิจัย 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์และหนังสือ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2537
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.…

2537_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2537
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

2537_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2537
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2537
ระเบียบวาระที่ …

2537_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2537
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ …

2537_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2537
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

2537_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2537
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

2537_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2537
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

2537_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สมุดบันทึกที่ระลึกครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 ใบแทรกหนังสือพิมพ์ในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2