Browse Items (4 total)

  • Tags: หนังสือครบรอบ

30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงทางประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย…

19 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น pdf.pdf
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 19 ปี ในปี 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเนื้อเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมอีสาน

18 Anniversary.pdf
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 18 ปี ในปี 2525 และเป็นปีที่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประวัติเนื้อเรื่องที่รวบรวมตามความเป็นจริง ตั้งแต่การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะต่างๆ การบริหารงาน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2