Browse Items (12 total)

  • Tags: 2532

25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงทางประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย…

c_10 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2532
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม…

c_9 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว
2. พิธีเปิดอาคารเรือนพักญาติฯ รพ.ศรีนครินทร์
3. การสัมมนาแนวทางประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษา
4. คณะศึกษาศาสตร์ จัดอภิปรายในวาระครบรอบ 20…

c_ 8 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2532
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม…

c_7 2532[1].pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ก. ผู้เข้าประชุมแทนกรรมการ
ข. รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1. สำนักวิทยบริการจัดงาน “วันรักการอ่าน”
2. หัวหน้าเสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและคณะเยี่ยมชมกิจการ มหาวิทยาลัย
3.…

c_6 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2532
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม …

c_5 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์งดเดินทาง มาเยือนประเทศไทย
2. คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรนานาชาติ
3. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานเบิกฟ้าอีสานครั้งที่…

c_4 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเยี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดใน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”
3. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ…

c_3 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2532
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม…

c_2 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2532
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์…

c_1 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2531
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2