รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2532
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ...........

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.2 ความก้าวหน้าของโครงการจัดทำแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-04-15

Files

c_3 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/200.

Output Formats