รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่10

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2535 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2535
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน คณาจารย์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2535
4.1.3 โครงการจัดตั้งสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์
4.1.4 เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.5 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.6 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2536 เพิ่มเติม
4.1.7 ขออนุมัติโอนเงินทุนสำรองเงินรายได้
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. สำนักงานอธิการบดี
4.1.8 ขออนุมัติขยายวงเงินยืมทดรองจ่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติอนุปริญญา ปริญญา และ ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย ง
งบประมาณเงินรายได้
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและสถานที่ติดตั้งตู้ ATM.
5.2 เสนอแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.4 ขออนุมัตินำผลการประชุมเผยแพร่
5.5 การมอบโล่เกียรติคุณแด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-11-20

Files

2535_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/201.

Output Formats