รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. การอบรม KKU-IDRC Cassava/Nutrition Endowment Funds ให้ คณะเกษตรศาสตร์
2. เรื่องเกี่ยวกับโครงการอีสานเขียว
3. ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัย
4. ที่ตั้งวิทยาลัยสุนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. การทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2531
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขออนุมัติแก้ไขอัตราค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิต

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปีที่ 2)
4.1.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจ่ายในงบประมาณเงินรายได้ปี 2532
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งต้งหัวหน้าภาควิชา
4.2.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การขอกลับเข้าศึกษา
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา พ.ศ. 2531
5.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2531 ของคณะแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม
5.4 ขอความเห็นชอบการนำเงินกองทุน “ชัย มุกตพันธุ์” ฝากประจำกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
5.5 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.7 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-05-07

Files

c_3 2531.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/202.

Output Formats