รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2544
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 16 กรกฎาคม 2544
3.2 รายงานผลการประเมินผล 7 กอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม
4.1.3 ร่างแผนงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ…
4.1.5 การรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.1.6 เสนอขอนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-06-30

Files

2544_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/203.

Output Formats