การประชุมสภาปี 2544

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2544

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่1
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเผ้าฯ

2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่11/2543 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2543…

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม…

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่3
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเผ้าฯ

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่2/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544…

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่4
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544…

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 25 เมษายน …

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่7
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน …

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่8
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคนใหม่

3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่7/2544 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544…

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่9/2544 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544…
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2544