รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคนใหม่

3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่7/2544 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 16 สิงหาคม 2544
4.2 สรุปผลการดำเนินงานของสถาบันสันติศึกษา ปีงบประมาณ
2539 และ 2540
4.3 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินผล
มหาวิยาลัยขอนแก่น
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ
5.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม
5.3 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2545
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5.5 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัล
พระธาตุพระนมทองคำ ประจำปี 2543
(เอกสารปกปิดเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 กิจกรรมของสถาบันสันติศึกษา
6.3 วารสารวิจัย มข. ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2544

7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-08-29

Files

2544_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/208.

Output Formats