รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2532
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชี 039

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 พิจารณาเลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-07-15

Files

c_6 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/209.

Output Formats