รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ก. กรรมการที่เข้าประชุมแทน
ข. กิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5/2531
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การออกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ผลการพิจารณาการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 26.7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522
3.3 ขออนุมัติปรับปรุงยอดเงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2531 ของคณะเทคโนโลยี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
5.2 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้ (เพิ่มเติม)
5.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม)
5.4 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
5.5 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรอง งบประมาณเงินรายได้ปี 2532 ของสำนักงานอธิการบดี
5.6 การปรับปรุงระเบียบการสรรหาอธิการบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-08-20

Files

c_5 2531.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed December 10, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/210.

Output Formats