รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่9/2544 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 15 ตุลาคม 2544
4.2 รายงานผล เรื่อง คณะกรรมการติดตามและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545-2549
5.2 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5.3 ขออนุมัติแก้ไขสาขาวิชาผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5.4 ประมาณการรายได้-รายจ่าย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2545
5.5 เสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์
5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (เสนอวาระเพิ่มเติม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 12 กันยายน-2 พฤศจิกายน 2544
6.2 สรุปผลการดำเนินงานการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544
6.3 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการรับเยาวชนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2544
6.4 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในรอบเดือน ตุลาคม 2544

7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-11-14

Files

2544_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/211.

Output Formats