รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ก. ผู้เข้าประชุมแทนกรรมการ
ข. รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1. สำนักวิทยบริการจัดงาน “วันรักการอ่าน”
2. หัวหน้าเสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและคณะเยี่ยมชมกิจการ มหาวิทยาลัย
3. โครงการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จัดประชุมอภิปราย “แนวทางการ เตรียมประชาชนเพื่อรองรับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ของ รัฐบาล”
4. คณะเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ สำหรับเกษตรกรราย ย่อย
5. คณะวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2532 และงานฉลองครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์
6. ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสหวิทยาลัยอีสาน จัด สัมมนาทางวิชาการ
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความร่วมมือทางด้านวิจัยไทย-ลาว”

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 6/2532
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชี 039

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2532
4.1.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2533 เพิ่มเติม
1.บัณฑิตวิทยาลัย
2.คณะเกษตรศาสตร์
3.คณะศึกษาศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการ ศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ก. ลำดับขั้นตอนการเลือกสรรคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ข.คำร้องและข้อเสนอแนะ กับข้อวินิจฉัยของอธิการบดี
5.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ (เพิ่มเติม)
5.3 ขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์
5.4 ความคืบหน้าของโครงการจัดทำแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 ความคืบหน้าของโครงการจัดตั้งหน่วยงานและหลักสูตรอินโดจีนศึกษา
5.6 โครงการหาทุนสำหรับศูนย์วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-08-25

Files

c_7 2532[1].pdf
c_7 2532(2).pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/212.

Output Formats