รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2531
1.2 การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.3 กิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2531
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
3.2 โครงการจัดทำแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ.2531
3.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดตั้งหน่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินในการดำเนินการสอนคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2530
4.1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสำนักวิทยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531
4.1.3 ขอทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์และขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้
4.1.5 ขออนุมัติยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายหมุนเวียนเพิ่มเติม
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
4.2.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
(1) กองอาคารและสถานที่
(2) กองกิจการนักศึกษา
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติให้กรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างชุดใหม่
5.2 กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
5.3 การเปิดงาน 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-11-04

Files

c_6 2531.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed December 10, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/213.

Output Formats