รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2532
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการจัดหาทุนจัดสร้างหอวัฒนธรรมอีสานเฉลิมพระเกียรติ ร.9
5.2 สวัสดิการเคหะสงเคราะห์
5.3 ผลการวิจัยเบื้องต้น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-09-18

Files

c_ 8 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/214.

Output Formats