รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว
2. พิธีเปิดอาคารเรือนพักญาติฯ รพ.ศรีนครินทร์
3. การสัมมนาแนวทางประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษา
4. คณะศึกษาศาสตร์ จัดอภิปรายในวาระครบรอบ 20 ปี
5. การปาฐกถาและอภิปราย เรื่อง งานวิจัยรับใช้ชุมชน
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลโครงการโดยวิธี
Rapid Survey
7. การเปิดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
8. บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนา
9. วันมหิดลขอนแก่น ประจำปี 2532
10. มหาวิทยาลัยจัดอบรมวินัยลูกจ้าง
11. มหาวิทยาลัยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ
12. การสัมมนาเกษตรธรรมชาติแบบคิวเซ
13. มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
14. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอีสานเขียว
ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยครบถ้วน ขอเสนอยกระเบียบวาระที่ 4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี และระเบียบวาระที่ 4.2.2 เสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขึ้นมาพิจารณาก่อน

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 เสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2532
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การปรับยอดประมาณการรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิต วิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขอทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์และขออนุมัติปริญญา กิตติมศักดิ์
1. ประเภทประมุขและบุคคลสำคัญของไทย
2. ประเภทผู้มีเกียรติคุณและชื่อเสียงดี
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนการศึกษาชาว สวิส พ.ศ.2532
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนา คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2532
4.1.4 ขอกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
4.1.5 ขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
4.1.6 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. โรงเรียนสาธิตมอดินแดง
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.2.3 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี
4.2.4 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
4.2.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเทคนิค การแพทย์
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณ
เงินรายได้
1. กองกิจการนักศึกษา
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะเทคนิคการแพทย์
4.3.2 การเวียนหนังสือ ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะแพทยศาสตร์
3. คณะเทคนิคการแพทย์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-10-27

Files

c_9 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/215.

Output Formats