Browse Items (12 total)

  • Tags: รองอธิการบดี

- รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
- ประธาน กล่าว
- ขบวนพาเหรดคณะสีต่าง ๆ
- การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- ประธานขึ้นกล่าวและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- บรรยากาศภายในงานเลี้ยงสังสรรค์

P821 2522 (ด้านหลัง).jpg
P821-839/2552- บรรยากาศการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษา
P840-843/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
P844-847/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาร้องเพลงและจับมือเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

c_5 2533.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2533 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c_9 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว
2. พิธีเปิดอาคารเรือนพักญาติฯ รพ.ศรีนครินทร์
3. การสัมมนาแนวทางประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษา
4. คณะศึกษาศาสตร์ จัดอภิปรายในวาระครบรอบ 20…

c2521_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2521 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 …

c2521_3.pdf
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2521
2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
2.3 …

c2519-2.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2518 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2518
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 วาระอื่น ๆ
3.1…

c2516-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่เดินขบวนคัดค้านการบริหารงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจาณา
3.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

c2516-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวน
คัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

c2512_5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 สภามหาวิทยาลัย Manitoba ประเทศแคนาดา
ให้ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

c2513-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2513
3.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2